Algemene voorwaarden

LET OP: Retourrecht is niet van toepassing, zie hiervoor artikel 7.3

Leveringsvoorwaarden

VDS Trading is gevestigd te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van  Koophandel te Arnhem onder  nummer 09090875

 

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van VDS Trading (hierna: VDS Trading) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden.
 
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van VDS Trading worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door VDS Trading ingeschakelde tussenpersonen en andere derden

Artikel 2. Offertes/Aanbiedingen/overeenkomsten 
2.1 Offertes zijn enkel geldig indien schriftelijk en gedurende de in de offerte vermelde termijn. Indien de offerte geen termijn vermeldt, is de offerte geldig gedurende 10 kalenderdagen (incl. Producten van Derden). Bestellingen kunnen schriftelijk, via internet, telefoon of fax worden geplaatst maar zijn enkel bindend indien aanvaard door VDS Trading d.m.v. een elektronische Orderbevestiging. Gelieve de Orderbevestiging zorgvuldig door te nemen en VDS Trading onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van eventuele discrepanties. Indien u dit niet doet, is de Orderbevestiging van toepassing op deze Overeenkomst.

2.2 Alle aanbiedingen van VDS Trading zijn vrijblijvend en kunnen niet worden beschouwd als een aanbod om een overeenkomst aan te gaan. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door VDS Trading d.m.v. een elektronische Orderbevestiging.

2.3 VDS Trading is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt VDS Trading dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.4 VDS Trading behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.5.

2.5 Na totstandkoming van de overeenkomst door middel van de elektronische Orderbevestiging is VDS Trading slechts verplicht tot levering van de bestelde producten zolang de voorraad strekt. Indien bestelde producten niet meer leverbaar blijken (e.a. ter beoordeling van VDS Trading) is VDS Trading gerechtigd u ter vervanging terstond een nieuwe aanbieding te doen voor gelijkwaardige producten met een gelijkwaardige prijs. U bent gerechtigd deze aanbieding schriftelijk te weigeren en de bestelling kosteloos te annuleren.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, exclusief BTW en exclusief eventuele andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen drie (3) dagen na factuurdatum welke u terug kunt vinden op de automatisch verstuurde elektronische factuur, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden door middel van overboeking naar rekeningnummer 38.43.54.777 ten name van VDS Trading te Doetinchem. Er geldt geen minimum bij uw bestellingen. Bij betaling geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van VDS Trading. Eventueel kan in overleg met VDS Trading een andere manier van betaling overeengekomen worden.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is VDS Trading gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijf (5) dagen na mededeling van de prijsverhoging door VDS Trading.

 

Artikel 4. Levering
4.1 De door VDS Trading opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en niet te kwalificeren als een wettelijk fatale termijn.

4.2 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

4.3 De levering van de producten geschiedt op het door u opgegeven afleveradres. Omdat u verantwoordelijk bent voor de juistheid van dit adres dient u dit in de elektronische Orderbevestiging te controleren en VDS Trading per omgaande schriftelijk te informeren indien er sprake is van afwijkingen c.q. onvolkomenheden.

4.4 U draagt de verantwoordelijkheid en het risico van het in ontvangst nemen van de producten op het door VDS Trading aan u bevestigde afleveradres.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan VDS Trading verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door VDS Trading geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 VDS Trading garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Gebruiksindicatie, garantie, reclames en aansprakelijkheid
7.1 VDS Trading is uitsluitend retailverkoper van comfortartikelen en daarmee producent noch hoofdimporteur in de Europese Unie van de producten in de zin van artikel 187 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. VDS Trading heeft derhalve geen enkele invloed op het productieproces van de door haar verkochte producten en is als zodanig niet aansprakelijk voor enige gevolgschade van gebrekkige producten, anders dan bij dwingend wettelijk voorschrift bepaald.VDS Trading is niet aansprakelijk voor welke (vervolg)schade dan ook aan materialen die ontstaan zijn door aanbrengen van folie op deze materialen.

7.2 Op alle nieuwe producten geeft VDS Trading een minimale fabrieksgarantie van 1 jaar, tenzij anders vermeldt op de offerte.

7.3 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u VDS Trading daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven, echter worden de meeste folies  speciaal voor u op maat gesneden en zijn derhalve NIET om te ruilen of te retourneren.

7.4 U heeft tevens de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten zichtbare gebreken vertonen door verzending (beschadigde verpakking). Indien dit het geval is, dient u de levering terstond te weigeren. Later geconstateerde fabricagegebreken dient u VDS Trading zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/per email en gemotiveerd te melden.

7.5 Na constatering van een gebrek aan een product mag dat product niet in gebruik worden genomen.

7.6 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft VDS Trading de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.7 Als wederverkoper van producten heeft VDS Trading geen invloed op het productieproces van de producten. VDS Trading kan dan ook slechts producten vervangen c.q. deze retour nemen onder restitutie van de door u betaalde koopsom. Indien daarnaast schade is ontstaan tengevolge van een gebrek in een product, dan zal VDS Trading, na schriftelijke en gemotiveerde melding daarvan aan haar, de gegevens van de fabrikant c.q. de hoofdleverancier van deze producten aan u ter beschikking stellen.

7.8 Melding van schade dient in ieder geval binnen 7 dagen na waarop deze zich heeft geopenbaard aan VDS Trading schriftelijk te worden medegedeeld.

7.9 Iedere schade die is ontstaan tijdens gebruik van de producten anders dan de in artikel 7.2 omschreven gebruiksindicatie of in strijd met deze gebruiksindicatie, dan wel in strijd met de bij de producten geleverde gebruiksaanwijzing komt in elk geval niet voor enige vergoeding in aanmerking.

7.10 Iedere schade die is ontstaan door producten die zijn gedemonteerd en weer gemonteerd, door producten die ruw, abnormaal, of overmatig zijn gebruikt (slijtage) of door slecht onderhouden producten komt in elk geval niet voor enige vergoeding in aanmerking.

7.11 Vds Trading kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele glasbreuk of schade bij beplakte ramen, welke kan optreden en ontstaat uit wisselende samenstelling van het glas of gebreken aan het glas of frame. Eventuele gebreken, rand beschadigingen, ongepolijste glasranden of een slechte constructie kan de kans op glasbreuk verhogen. Het frame of voorwerpen in het frame, zoals schroeven of spijkers kunnen normale thermische uitzetting van het glas verhinderen.Het is niet mogelijk om vooraf de conditie van het raam met volledige zekerheid in te schatten. 

7.12 De folies zijn intensief getest op 4 mm floatglas. VDS Trading is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan  glas door het aanbrengen van folie.  

7.13 Adviezen en tips worden door VDS Trading gegeven op basis van haar jarenlange ervaring. Aan deze adviezen worden uitdrukkelijk geen rechten of garanties verbonden. Dit geldt uiteraard niet voor de door VDS Trading afgegeven garantie bepalingen.

7.14 Minimale kleurverschillen inherent aan het produktieproces zijn niet te voorkomen en vallen buiten de garantiebepalingen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en VDS Trading, dan wel tussen VDS Trading en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en VDS Trading, is VDS Trading niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van VDS Trading.

 

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft VDS Trading ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat VDS Trading gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan VDS Trading kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt

Artikel 10. Verwerking privacygegevens
10.1 Om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst vraagt VDS Trading u uw persoonsgegevens aan haar te verstrekken. Daarnaast kan zij, dan wel kunnen aan haar gerelateerde ondernemingen, deze gegevens gebruiken om u te informeren over haar producten. Mocht u geen prijs stellen op dergelijke informatie dan kunt u dit melden aan info@vdstrading.com.

10.2  U mag ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijke voorschrift worden verwerkt. U kunt ue persoonsgegevens ook online inzien en corrigeren op de site. ga hiervoor naar: www.webshop-raamfolie.nl/account

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan VDS Trading schriftelijk opgave doet van een adres, is VDS Trading gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan VDS Trading schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door VDS Trading gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat VDS Trading deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met VDS Trading in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door VDS Trading vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 VDS Trading is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 
 

Artikel 13. Vertrouwelijkheid
13.1 Elke partij moet de van de andere partij ontvangen informatie die als 'vertrouwelijk' staat gemerkt of waarvan redelijkerwijze blijkt dat het vertrouwelijke informatie betreft, behandelen als eigen vertrouwelijk informatie